Επαγγελματική μίσθωση, παράβαση όρων μίσθωσης

επαγγελματική μίσθωση, παράβαση όρων μίσθωσης

Οι συμβαλλόμενοι σε σύμβαση μίσθωσης ακινήτου μπορούν να συμφωνήσουν ότι η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής από το μισθωτή παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη μίσθωση χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση και ειδικότερα αν η παράβαση αφορά ουσιώδη ή επουσιώδη όρο της σύμβασης ή αν από αυτή προκύπτει κίνδυνος για το μίσθιο ή αν παραβλάπτεται αυτό κατά οποιονδήποτε τρόπο, όπως επίσης και ότι η αντίστοιχη παράβαση συνεπάγεται αυτοδικαίως τη λύση της καταρτισθείσης σύμβασης μίσθωσης πράγματος.

Υποχρέωση μισθωτή για καλή χρήση μισθίου, ευθύνη μισθωτή για αποζημίωση εκμισθωτή αν κάνει κακή χρήση του μισθίου

Υποχρέωση μισθωτή για καλή χρήση μισθίου

Κάθε μισθωτής έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί το μίσθιο, κατά τη διάρκεια της μισθώσεως, με την απαιτούμενη στις συναλλαγές επιμέλεια και όπως ειδικότερα έχει συμφωνηθεί, να αποδώσει δε τούτο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Ενοικιαστήριο, ενοίκιο και συμφωνία αναπροσαρμογής του στο μέλλον

ενοικιαστήριο, ενοίκιο και συμφωνία αναπροσαρμογής του στο μέλλον

Στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων, κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου, που επιθυμεί να το ενοικιάσει, μπορεί να συμφωνήσει με τον ενοικιαστή του οποιοδήποτε ύψος ενοικίου, ξεχωριστά για κάθε χρόνο διάρκειας της ενοικιάσεως.

Εμπορική μίσθωση, υποχρεωτική διάρκεια, καταγγελία μισθωτή

Εμπορική μίσθωση, υποχρεωτική διάρκεια, καταγγελία μισθωτή

Υποχρεωτική διάρκεια επαγγελματικής μίσθωσης και δικαίωμα μισθωτή να καταγγείλει πρόωρα τη μίσθωση και να αποχωρήσει από το μίσθιο.

Απολύτως σαφές και εντελώς ξεκάθαρο είναι ότι μισθώσεις επαγγελματικής στέγης, που συνάπτονται μετά την 28.2.2014, έχουν υποχρεωτική εκ του νόμου ελάχιστη διάρκεια τριών ετών, ακόμη και αν συμφωνήθηκε μεταξύ εκμισθωτή (ιδιοκτήτη ακινήτου) και μισθωτή (επιχειρηματία ή εμπόρου ή ελεύθερου επαγγελματία) μικρότερη της τριετίας διάρκεια μίσθωσης. Αντίθετα, αν συμφωνήθηκε μεταξύ τους μεγαλύτερη της τριετίας διάρκεια της μίσθωσης, ισχύει η συμφωνηθείσα αυτή μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, μεγαλύτερη της υποχρεωτικής τριετίας, διάρκειά της.

  • 1
  • 2