Πανδημία Κορωνοιού και καταβολή μισθώματος

Πανδημία Κορωνοιού και καταβολή μισθώματος

Με βάση τον Αστικό Κώδικα, ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλλει μίσθωμα, αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο για λόγους που αφορούν τον ίδιο.

Επομένως, αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο για λόγους που δεν αφορούν τον ίδιο, δηλαδή, μεταξύ άλλων πολλών λόγων (κατάρρευση μισθωμένου ακινήτου, κ.λ.π) και στην περίπτωση που εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο ακίνητο κτίριο, κατάστημα, γραφείο, αίθουσα, χώρο, κ.λ.π για λόγους ανωτέρας βίας, απαλλάσσεται ολικώς από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος.Η πανδημία του κορωνοιού, όπως και κάθε πανδημία, αποτελεί κλασσική περίπτωση ανωτέρας βίας. Σε αυτό συμφωνούν απόλυτα η θεωρία και η νομολογία των δικαστηρίων μας.

Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική χρήση & δαπάνες ενοικιαστή για έκτακτες επισκευές η βελτιώσεις του ενοικιασμένου ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική χρήση

Σύμφωνα με το νόμο που εφαρμόζεται στις εμπορικές μισθώσεις, εφόσον στο μισθωτήριο του ακινήτου δεν συμφωνήθηκε κάτι διαφορετικό, κάθε εκμισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει τον μισθωτή του για τις δαπάνες έκτακτων επισκευών του μισθίου, καθώς επίσης και για τις βελτιώσεις που έγιναν στο μίσθιο, εφόσον οι τελευταίες αύξησαν την παραγωγικότητά του και πραγματοποιήθηκαν με έξοδα του μισθωτή.

Απλήρωτα ενοίκια, καταγγελία μίσθωσης, έξοδα καταγγελίας, έξωση ενοικιαστή

απλήρωτα ενοίκια, καταγγελία μίσθωσης, έξοδα καταγγελίας, έξωση ενοικιαστή

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής ακινήτου έχει οφειλές ενοικίων προς τον ιδιοκτήτη του ενοικιαζόμενου ακινήτου και ο τελευταίος με εξώδικό του ή με αγωγή του στο δικαστήριο απαιτήσει την καταβολή όλων των απλήρωτων ενοικίων και καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης εξαιτίας των οφειλομένων αυτών ενοικίων, τότε ο ενοικιαστής του ακινήτου, αν επιθυμεί να αποφύγει την έξωσή του και να παραμείνει στη χρήση του μισθίου ακινήτου του, οφείλει να πράξει τα εξής :

Πρόωρη εγκατάλειψη μισθίου από τον ενοικιαστή του

Πρόωρη εγκατάλειψη μισθίου από τον ενοικιαστή του

Σε κάθε περίπτωση που ο ενοικιαστής εγκαταλείψει πρόωρα, δηλαδή πριν τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης όπως αυτή συμφωνήθηκε στο συμβόλαιο ενοικιάσεως, το ενοικιασμένο ακίνητό του, τότε οφείλει στον εκμισθωτή του το σύνολο των ενοικίων που συμφωνήθηκαν μέχρι να λήξει η διάρκεια της μίσθωσης.

Βλάβες, ζημιές, κακοτεχνίες, ελλείψεις, ελαττώματα ακινήτου κατά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης

Βλάβες, ζημιές, κακοτεχνίες, ελλείψεις, ελαττώματα  ακινήτου

Σύμφωνα με το νόμο, σε περίπτωση ενοικιάσεως ακινήτου με πραγματικά ελαττώματα, ( βλάβες, ζημιές, κακοτεχνίες, ελλείψεις, κλπ ), ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που ο ενοικιαστής του γνώριζε κατά την υπογραφή του ενοικιαστηρίου συμβολαίου.

  • 1
  • 2