μίσθωση ενοικίαση ακινήτων

μίσθωση, ενοικίαση ακινήτων

Το ενοίκιο, οι περιπτώσεις αναπροσαρμογής του (αύξηση ή μείωση ενοικίου), η μη πληρωμή του ενοικίου, η εγγύηση για την ενοικίαση, οι ζημιές στο ενοικιασμένο επαγγελματικό κτίριο και οι αποζημιώσεις που δικαιούται ο ιδιοκτήτης του, η συντήρηση των εγκαταστάσεων κάθε κτιρίου ή καταστήματος  που προορίζεται για εμπορική χρήση, καθώς και η λήξη του συμβολαίου ενοικίασης, είτε κατόπιν συμφωνίας του ιδιοκτήτη του ακινήτου με τον ενοικιαστή του, είτε κατόπιν έξωσης του ενοικιαστή με δικαστική απόφαση, είτε – τέλος - κατόπιν εγκατάλειψης του ενοικιασμένου ακινήτου από τον ενοικιαστή του, αποτελούν τα κλασσικά σημεία που θα πρέπει να συμφωνηθούν σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικιάσεως ακινήτου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη η φυσιολογική εξέλιξη κάθε μισθωτηρίου συμβολαίου, με την πλήρη καταγραφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου και κάθε επαγγελματία ενοικιαστή, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η αλλαγή της νομοθεσίας των επαγγελματικών μισθώσεων από το έτος 2014 και συγκεκριμένα η μείωση του ελάχιστου χρόνου διάρκειας όλων των εμπορικών μισθώσεων που αυτονόητα μείωσε την υποχρεωτική προστασία από το νόμο των μισθώσεων αυτών και  οι μεταβολές που επήλθαν στη δυνατότητα του μισθωτή για πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης και αποχώρησή του από το μίσθιο ακίνητο, με ή χωρίς αποζημίωση του εκμισθωτή, δημιούργησαν νέα νομικά ζητήματα.

Ως δικηγόροι απόλυτα εξειδικευμένοι στο δίκαιο των εμπορικών μισθώσεων, είτε οι μισθώσεις αυτές αφορούν επαγγελματικά κτίρια, είτε αφορούν καταστήματα, είτε λοιπές εγκαταστάσεις ακινήτων ή οικοπέδων, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους τομείς διαπραγμάτευσης όρων ιδιωτικού συμφωνητικού ενοικιάσεως ακινήτου,  σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων και παραρτημάτων συμβάσεων μισθώσεων και σύνταξη αγωγών και αιτήσεων για μισθωτικές διαφορές και πλήρη υποστήριξη στα δικαστήρια για κάθε μισθωτική υπόθεση.

νομικες υπηρεσιες

Μίσθωση, Ενοικίαση Ακινήτων

μίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση

μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης, παραχώρηση χρήσης μισθίου ακινήτου

διάρκεια, καταγγελία, λήξη μίσθωσης

παράδοση μισθίου ακινήτου

χρήση μισθίου ακινήτου

μίσθωμα, υπομίσθωμα

έργα, εργασίες, βελτιώσεις, αναβαθμίσεις στο μίσθιο ακίνητο

ζημιές, φθορές, βλάβες, κακοτεχνίες ενοικιασμένου ακινήτου

συντήρηση ενοικιασμένου ακινήτου

αποζημιώσεις για ενοικιασμένο ακίνητο

έξωση ενοικιαστή για μη πληρωμή ενοικίου

έξωση ενοικιαστή για καθυστέρηση πληρωμής ενοικίου

έξωση ενοικιαστή για κακή χρήση μισθίου ακινήτου

έξωση ενοικιαστή για παράβαση όρου μισθωτηρίου συμβολαίου

διαταγή απόδοσης μισθίου λόγω μη πληρωμής μισθώματος

διαταγή πληρωμής μισθωμάτων

αγωγή για αύξηση ή μείωση ενοικίου

οφειλές από απλήρωτα ενοίκια και εξώδικο για εξόφληση ενοικίων

οφειλές, συμψηφισμός εγγύησης σύμβασης μίσθωσης

διαφορές για κινητό εξοπλισμό σε ενοικιασμένα ακίνητα επαγγελματικής χρήσης, καταστήματα

μίσθωση ενοικίαση ακινήτων
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
μίσθωση ενοικίαση ακινήτων
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
μίσθωση ενοικίαση ακινήτων