Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική χρήση & δαπάνες ενοικιαστή για έκτακτες επισκευές η βελτιώσεις του ενοικιασμένου ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική χρήση

Σύμφωνα με το νόμο που εφαρμόζεται στις εμπορικές μισθώσεις, εφόσον στο μισθωτήριο του ακινήτου δεν συμφωνήθηκε κάτι διαφορετικό, κάθε εκμισθωτής υποχρεούται να αποζημιώσει τον μισθωτή του για τις δαπάνες έκτακτων επισκευών του μισθίου, καθώς επίσης και για τις βελτιώσεις που έγιναν στο μίσθιο, εφόσον οι τελευταίες αύξησαν την παραγωγικότητά του και πραγματοποιήθηκαν με έξοδα του μισθωτή.

Συνεπώς, κάθε συμφωνία επαγγελματικής - εμπορικής μίσθωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει μία συμφωνία αναφορικά με τ’ ανωτέρω ζητήματα, προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ ιδιοκτήτη ακινήτου και ενοικιαστή κατά τη διάρκεια ενοικίασης του ακινήτου.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι, κατά τ’ ανωτέρω, δεν αρκεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης επαγγελματικής στέγης ν’ αναγράφεται μόνον ποιος συμβαλλόμενος πληρώνει τις ανωτέρω δαπάνες, αλλά, σε περίπτωση που συμφωνείται αυτές να τις πληρώνει ο μισθωτής, θα πρέπει επιπροσθέτως ρητώς να συμφωνείται αν υφίσταται δικαίωμα αναζητήσεώς τους από τον εκμισθωτή.