Απλήρωτα ενοίκια, καταγγελία μίσθωσης, έξοδα καταγγελίας, έξωση ενοικιαστή

απλήρωτα ενοίκια, καταγγελία μίσθωσης, έξοδα καταγγελίας, έξωση ενοικιαστή

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής ακινήτου έχει οφειλές ενοικίων προς τον ιδιοκτήτη του ενοικιαζόμενου ακινήτου και ο τελευταίος με εξώδικό του ή με αγωγή του στο δικαστήριο απαιτήσει την καταβολή όλων των απλήρωτων ενοικίων και καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης εξαιτίας των οφειλομένων αυτών ενοικίων, τότε ο ενοικιαστής του ακινήτου, αν επιθυμεί να αποφύγει την έξωσή του και να παραμείνει στη χρήση του μισθίου ακινήτου του, οφείλει να πράξει τα εξής:

Εντός μηνός (αν η μίσθωση συμφωνήθηκε με διάρκεια ενός και πλέον έτους, ως συνήθως συμβαίνει) από τη λήψη του εξωδίκου υποχρεούται να καταβάλει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου όχι μόνο όλα τα οφειλόμενα και απλήρωτα ενοίκια, αλλά και τους τόκους υπερημερίας επί αυτών και τα έξοδα που πραγματοποίησε ο ιδιοκτήτης για τη καταγγελία της μίσθωσης, δηλαδή τα έξοδα για το εξώδικό του ή για την άσκηση της αγωγής του. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία της μίσθωσης μένει χωρίς αποτέλεσμα και η μίσθωση συνεχίζεται κανονικά.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι, για να πετύχει ο ενοικιαστής τη διατήρηση της μίσθωσης, δεν αρκεί μόνο η εντός μηνός καταβολή των απλήρωτων ενοικίων αλλά ρητώς απαιτείται από το νόμο και η καταβολή των πάσης φύσεως εξόδων της καταγγελίας ! Διαφορετικά, διατάσσεται η έξωση του ενοικιαστή, όσο μικρό και αν είναι το ποσό των εξόδων της καταγγελίας της μίσθωσης!

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου (εκμισθωτής) και ενοικιαστής (μισθωτής) διαφωνούν για το ύψος των εξόδων της καταγγελίας, ο ενοικιαστής θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσόν που θεωρεί εύλογο προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς συνέπειες της έξωσης.