Πρόωρη εγκατάλειψη μισθίου από τον ενοικιαστή του

Πρόωρη εγκατάλειψη μισθίου από τον ενοικιαστή του

Σε κάθε περίπτωση που ο ενοικιαστής εγκαταλείψει πρόωρα, δηλαδή πριν τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης όπως αυτή συμφωνήθηκε στο συμβόλαιο ενοικιάσεως, το ενοικιασμένο ακίνητό του, τότε οφείλει στον εκμισθωτή του το σύνολο των ενοικίων που συμφωνήθηκαν μέχρι να λήξει η διάρκεια της μίσθωσης.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το νόμο, μία σύμβαση ενοικιάσεως ακινήτου παραμένει σε ισχύ ακόμη και αν ο ενοικιαστής επιλέξει να μην κάνει πλέον χρήση του ενοικιασμένου ακινήτου.

Για να μην ευθύνεται ο ενοικιαστής ακινήτου να πληρώσει όλα τα ενοίκια που απομένουν μέχρι τη συμφωνηθείσα λήξη της μισθώσεως, θα πρέπει προηγουμένως ή να έχει συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου (εκμισθωτή) την πρόωρη αποχώρησή του από το μίσθιο ακίνητο ή η πρόωρη αυτή αποχώρησή του να οφείλεται στην άσκηση κάποιου νόμιμου δικαιώματός του (λ.χ. εκ μέρους του καταγγελία της μίσθωσης για κάποιο νόμιμο λόγο).