Πανδημία Κορωνοιού και καταβολή μισθώματος

Πανδημία Κορωνοιού και καταβολή μισθώματος

Με βάση τον Αστικό Κώδικα, ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να καταβάλλει μίσθωμα, αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο για λόγους που αφορούν τον ίδιο.

Επομένως, αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο για λόγους που δεν αφορούν τον ίδιο, δηλαδή, μεταξύ άλλων πολλών λόγων (κατάρρευση μισθωμένου ακινήτου, κ.λ.π) και στην περίπτωση που εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο ακίνητο κτίριο, κατάστημα, γραφείο, αίθουσα, χώρο, κ.λ.π για λόγους ανωτέρας βίας, απαλλάσσεται ολικώς από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος.Η πανδημία του κορωνοιού, όπως και κάθε πανδημία, αποτελεί κλασσική περίπτωση ανωτέρας βίας. Σε αυτό συμφωνούν απόλυτα η θεωρία και η νομολογία των δικαστηρίων μας.

Καθίσταται επομένως φανερό ότι με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θέσπισε την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για κάθε ενοικιαστή σε ποσοστό 60% αυτού, εφόσον με κρατική εντολή απαγορεύθηκε λόγω πανδημίας η χρήση και η λειτουργία του ενοικιασμένου ακινήτου, επιχειρήθηκε από τον Έλληνα νομοθέτη μία παρέμβαση ανάμεσα στα συμφέροντα ιδιοκτητών ακινήτων και στα συμφέροντα των ενοικιαστών ακινήτων, όπως αυτά μέχρι σήμερα διαμορφώνονταν με βάση τον ισχύοντα Αστικό Κώδικα.

Γεγονός είναι ότι, εν μέσω πανδημίας, οι μεν ιδιοκτήτες μισθωμένης ακίνητης περιουσίας στερούνται τη χρήση της αφού την έχουν παραχωρήσει στους ενοικιαστές τους, οι δε ενοικιαστές που απαγορεύεται από το νόμο να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους στερούνται εισοδήματος ώστε να πληρώσουν το ενοίκιο προς τους ιδιοκτήτες.

Έχουμε την άποψη ότι τα συμφέροντα ιδιοκτητών και ενοικιαστών ακινήτων δεν θα πρέπει ποτέ να είναι αντικρουόμενα, ειδικώς σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις, ως η πανδημία. Εν τέλει, η χρήση και λειτουργία της επιχείρησης του μισθωτή στο ενοικιασμένο από αυτόν ακίνητο του ιδιοκτήτη είναι αυτή που προσδίδει αξία στο επαγγελματικό ακίνητο του τελευταίου. Τούτο πάντα ίσχυε και ασφαλώς θα ισχύει και μετά την πανδημία!

Γι’ αυτό και η μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών ακινήτων συμβιβαστική επίλυση κάθε ζητήματος που προκύπτει στη μισθωτική σχέση τους είναι πάντοτε καλύτερη από κάθε νομοθετική ρύθμιση.