Βλάβες, ζημιές, κακοτεχνίες, ελλείψεις, ελαττώματα ακινήτου κατά την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης

Βλάβες, ζημιές, κακοτεχνίες, ελλείψεις, ελαττώματα  ακινήτου

Σύμφωνα με το νόμο, σε περίπτωση ενοικιάσεως ακινήτου με πραγματικά ελαττώματα, ( βλάβες, ζημιές, κακοτεχνίες, ελλείψεις, κλπ ), ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που ο ενοικιαστής του γνώριζε κατά την υπογραφή του ενοικιαστηρίου συμβολαίου.

Επομένως, στην περίπτωση αυτή, δηλ. στην περίπτωση κατά την οποία ο ενοικιαστής γνώριζε τα πραγματικά ελαττώματα του ενοικιαζόμενου ακινήτου κατά τη συμφωνία ενοικίασής του, ο κύριος του ακινήτου ( εκμισθωτής ) δεν υποχρεούται σε μείωση ενοικίου λόγω της κακής πραγματικής καταστάσεως του ακινήτου, αλλά ούτε και ο ενοικιαστής ( μισθωτής ) μπορεί να απαλλαγεί των υποχρεώσεών του προς πληρωμή του ενοικίου για τον ίδιο λόγο, ακόμη και αν δεν έκανε χρήση του ακινήτου που ενοικίασε !

Συνεπώς και προκειμένου να είναι ξεκάθαρες οι σχέσεις μεταξύ ιδιοκτήτη ακινήτου και ενοικιαστή, συνιστάται το γεγονός της ύπαρξης ή μη ύπαρξης πραγματικών ελαττωμάτων στο ακίνητο που ενοικιάζεται και οι συνέπειες αυτών ( μείωση ενοικίου, μη καταβολή ενοικίου για κάποιο χρονικό διάστημα, ποιος επιβαρύνεται με την επισκευή του ακινήτου που ενοικιάστηκε, κ.λ.π ) να μνημονεύονται σαφώς στο κείμενο του ενοικιαστηρίου.