δημόσιες συμβάσεις
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

δημόσιες συμβάσεις

​Δημόσιοι διαγωνισμοί προμηθειών/υπηρεσιών (κρατικές προμήθειες) είναι οι αγορές που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Νοσοκομεία, ΔΕΚΟ), σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες, για να προμηθευτούν αγαθά, έργα και υπηρεσίες, απαραίτητα για τη λειτουργία τους.

​Το Δημόσιο δεν απευθύνεται σε κάθε προμηθευτή ξεχωριστά για να εντοπίσει τη συμφερότερη προσφορά, αλλά τους καλεί, με τη μορφή διαγωνισμού, να του υποβάλουν τις προσφορές τους.

Οι προμήθειες του Δημοσίου, ολοκληρώνονται με τη σύναψη "συμβάσεων  προμηθειών του δημοσίου" ή απλά "συμβάσεων του δημοσίου", οι οποίες καθορίζουν το περιεχόμενο και τους όρους μιας συμφωνίας μεταξύ μιας δημόσιας υπηρεσίας (που είναι η αναθέτουσα αρχή της σύμβασης) και ιδιωτών/επιχειρήσεων (των προμηθευτών).

​Το δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλη Παπαγεωργίου και συνεργατών έχει την απαιτούμενη εμπειρία  για την υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου, παρέχοντας την κάτωθι εξειδικευμένη νομική προστασία καθ’ όλη την πορεία τους (διοικητική έγκριση, διακήρυξη, προκήρυξη, απόφαση, κατακύρωση,  σύναψη):

δημοσιες συμβασεις

δημόσιοι διαγωνισμοί

προσφυγή κώδικα προμηθειών δημοσίου ένσταση κώδικα προμηθειών δημοσίου

ασφαλιστικά μέτρα

αίτηση ακύρωσης

κήρυξη δημόσιας σύμβασης παράνομης

αποζημίωση από παράνομο αποκλεισμό από συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό ή από ανάθεση δημόσιας σύμβασης

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

δικηγορικό γραφείο

Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Γενικά

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Πνευματική Ιδιοκτησία ©
Δικηγορικό Γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 108 (5ος Όροφος)
114 72 - Αθήνα - Αττική - Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210-6428000

Κατασκευή: i-creative.gr